ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Дневен ред на Общото събрание на НАХРБ

Общото събрание на НАХРБ, което ще се проведе на 10 януари 2015 г. в Парк-хотел „Москва“ София, ще протече при следния

Дневен ред

14:00 ч. Откриване на събранието

1. Приемане на отчет за дейността на Сдружението през 2014 г.;
2. Приемане на финансовия отчет на Сдружението за 2014 г.;
3. Приемане на нови цели на Сдружението и нови средства за постигането им;

16:00 ч. Кафе-пауза

4. Освобождаване на Управителния съвет;
5. Приемане на решение за избор на Управителен съвет във връзка с решенията по предходната точка;
6. Освобождаване на членове на Сдружението;
7. Приемане на нов устав на Сдружението;
8. Утвърждаване на стратегия за дейността на Сдружението;
9. Други.

19:00 ч. Вечеря

За да помогнете за пълноценното обсъждане на стратегията за бъдеща дейност на Сдружението, моля, попълнете следната кратка анкета.