Home Процедура за получаване на лекарства от хора с редки заболявания

Процедура за получаване на лекарства от хора с редки заболявания

В сила от 1 март 2011 г.

От 01.03.2011 г. скъпоструващите лекарства за акромегалия, бета-таласемия, муковисцидоза, болест на Уилсън,  синдром на Прадер-Вили, синдром на Търнър, хипотуитаризъм, дефицит на растежния хормон, болест на Гоше,  пулмонална хипертония, болест на Фабри и други, се финансират от Националната здравно-осигурителна каса.

Какви стъпки трябва да предприемете, за да получите  лекарствата си:

1. Да проверите дали сте здравно осигурен.
Добре е редовно да проверявате здравноосигурителния си статус. Изключително важно е да сте отбелязан като здравноосигурен, за да получавате лекарства и лечение. Може да направите проверка в интернет-сайта на Националната  агенция по приходите www.nap.bg, кaкто и в офисите на НАП.

Лицата,получаващи пенсия за инвалидност, за възраст, както и децата до 18 години са здравноосигурени за сметка на държавата.

2. Да закупите рецептурна книжка на хронично болния.

 • В случай, че все още нямате издадена рецептурна книжка, трябва да закупите такава от аптека, продаваща медицинска документация на здравната каса. Личният Ви лекар може да Ви насочи откъде да я закупите във вашия град;
 • Книжката се попълва от личния Ви лекар;
 • Заверете я в Районната здравно-осигурителна каса (РЗОК).

Ако сте здравноосигурен и вече имате заверена от РЗОК рецептурна книжка на хронично болния, на всеки 6 месеца ще трябва да преминавате през следната процедура за получаване на Протокол за провеждане на лечение:

1. Да получите ЕЛР (експертно лекарско решение), което се издава от ЕЛК (експертна лекарска комисия).

 • Да направите необходимите изследвания, описани в Изискванията на НЗОК за лекарството, за което кандидатствате;
 • Да се явите на ЕЛК (Експертна лекарска комисия), която издава ЕЛС (Експертно лекарско становище) дали сте подходящи за лечение с дадения медикамент  или не;
 • Ако сте подходящ, Ви се издава ЕЛР (Експертно лекарско решение), което заедно с всички изследвания и документи, посочени в изискванията на НЗОК, подавате в РЗОК по местоживеене;
 • Заедно с ЕЛР Вашият лекар трябва да попълни и Приложение 1А (при започване на лечението) или Приложение 1Б (при продължаване на лечението) и да Ви предостави декларация за информирано съгласие по образец, която Вие да попълните.
 • От ЕЛК ще получите Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК и Заявление до директора на РЗОК, което да попълните.

2. Да подадете документите в РЗОК, на територията на която сте направили избор на личен лекар.

Документите включват:

а) Заявление до директора на РЗОК;
б) Попълнено и подписано Приложение 1А;
в) Пълен набор от изследвания, според Изискванията. Ако сте били хоспитализирани за извършване на изследванията, приложете и епикриза с № И3;
г) Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК;
д) Декларация за информирано съгласие по образец.

Уверете се, че всички необходими документи са приложени. Епикризата, експертните становища  и изследванията трябва да бъдат в оригинал (с подписи и печати) или заверено от издалия документа копие.

Липсата дори на един от документите може да доведе до отказ на НЗОК да ви отпусне лекарства, докато не представите всичко необходимо.

Документите не се връщат, затова е добре да си направите копия. При подаването им запазете входящия номер за бъдещи справки. Справки могат да бъдат правени на телефоните, посочени в сайта на НЗОК или в РЗОК.

3. РЗОК изпраща документите в НЗОК.

В НЗОК се свиква комисия, която взима решение дали да Ви бъде отпуснато лечение. Ще ви уведомят за решението си с писмо. Може да се свържат с вас и по телефона.

Крайният срок за заверяване на протокол 1А (т.е. за започване на лечение) от НЗОК е 2 месеца (чл. 51 ал.2 и чл. 52 ал.1 на правилника за устройство и дейност на НЗОК) от датата на подаване (посочена е на входящият номер, който сте получили, когато сте си подали документите в РЗОК). За заверка на протокол 1Б (т.е. за продължаване на лечение) срокът е 1 месец от датата на подаване на документите в РЗОК (записано на входящият номер).

4. Ако Ви уведомят, че отпускането на лекарството е одобрено:

Трябва да отидете в РЗОК, откъдето ще получите заверен Протокола за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК. Получаването на протокола става като отидете лично в РЗОК и представите лична си карта. При невъзможност да се явите лично, протоколът може да бъде получен от съпруг(а), законен представител или друго изрично упълномощено лице, срещу представяне на съответен документ, доказващ качеството на получателя.

5. С протокола и рецептурната книжка отивате при личния си лекар, който ще Ви издаде рецепта.

Допълнително ще получите информация в кои аптеки, сключили договор със Здравна каса, ще можете да получавате лекарствата си.
Консултирайте се с личния си лекар, кога ще Ви издаде следващата рецепта.
Следете срока на протокола. Един месец преди изтичането му трябва да входирате нов комплект документи и актуални изследвания в РЗОК. За продължаване на лечението вместо Приложение 1А, ще подавате Приложение 1Б. Приложение 1А се подава само първия път.

6. Получаване на лекарството от аптеката.

В аптеката трябва да представите:

 • заверена рецептурна книжка;
 • лична карта;
 • оригинален протокол (който оставяте заедно с рецептурната книжка в аптеката докато получите лекарството) + копие на протокола, който остава в аптеката. Всеки път когато се взема лекарство се оставя в аптека копие на протокола;
 • рецепта от личния лекар;

Рецептата трябва да бъде изпълнена в срок от 15 дни от издаването й. Ако пропуснете този срок, трябва отново да посетите личния си лекар, за да я анулира и да Ви издаде нова. Имайте предвид, че аптеките не обработват рецепти, заплащани от Здравна каса, в почивни и празнични дни. Списък на аптеките, които са сключили договор с НЗОК за осигуряване на лекарства по Протокол IА можете да намерите на страницата на НЗОК.

7. Ако получите отказ за отпускане на лекарство:

Уведомете лекуващия екип, издал протокола, за причината за отказа. Той ще Ви консултира как да получите документ за липсващото изследване. След като документите са върнати за допълнителни изследвания  се окомплектоват отново и се подават в РЗОК с нов входящ номер и процедурата започва отначало.

Ако смятате, че РЗОК неправомерно е забавила или отказала лекарства, можете да подадете жалба в НЗОК.

Можете да се обърнете и към пациентските организации, откъдето ще получите информация и съдействие.

Телефони за информация на представители на пациентски организации на хора с редки болести:

За София – 0882 280 178 Иван Иванов
За Варна – 0886 135 303 Елена Енева
За Пловдив – 0888 204 388 Албена Димитрова
За Плевен – 0888 686 780 Тодор Мангъров
За Стара Загора – 0886 695 860 Незабравка Асенова