ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Проект ExtraCareinRare

Българска Хънтингтън Асоциация стартира дейностите по проект ExtraCareinRare финансиран от Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Проектът е насочен към удоволетворяване на потребностите на хората с редки болести и техните семейства от специализирани социални услуги. Той ще предостави комплексен подход от социални услуги, насочен към повишаване на капацитета на хората с редки болести за самостоятелен живот, социална и трудова реализация. Комплексните увреждания и множеството социални предизвикателства, които се причиняват от редките болести подчертават нуждата от осигуряване на интегрирана грижа, която да облекчи влиянието на редките болести върху индивида и ежедневието на семейството му.

Основната цел на проекта е да бъде повишен капацитета за самостоятелен живот и мотивацията за социална и трудова реализация на хората с редки болести и техните семейства, чрез предоставяне на специализирана иновативна социална услуга- Център за хора с редки болести. В резултатите по проекта се предвижда активното включване на поне 40 човека с редки болести и техните семейства, като в хода на изпълнение на проекта на желаещите ще бъде предоставено обучение в ключова компетентност, а трима от обучилите се ще имат възмоожност да започнат работа в Центъра за хора с редки болести.

След приключване на ремонтните дейности и оборудването на Центъра за хора с редки болести, който ще се намира
в София на бул. „Генерал Данаил Николаев“ 26, в него ще бъдат предоставяни за период от 18 месеца, безплатна рехабилитация, лечебна физкултура и масаж, психологически и социални консултации и консултации с юрист-консулт за хората с редки болести и техните семейства.

Проектът ExtraCareinRare е финансиран от Европейският Социален Фонд на ЕС, и по-конкретно от Оперативна Програма: Развитие на Човешките Ресурси.

http://huntington.bg